Co nam zostało z tych lat...
Co nam zostało z tych lat...

 

 

Kontakt ze mną:

 

 

Tel. 502_572_410 

 

#GG    36379418

 

Skype:  sq7bqa

 

Nasza Klasa

 

Fecbook

 

                


 

Adresy moich stron:

 

Strony na RetSat1

 

Strony o energetyce

 

Genealogia Owczarków.

 

Kontakt elektroniczny:

 

e-mail:

 

zdzislaw@owczarkowie.eu

 

sq7bqa@owczarkowie.eu

 

ed023@retsat1.com.pl

 

zdzowczarek@gmail.com

 

 

 

Linki tematyczne.

 

 

 

 

Mapa.

Sympatyczna.

In Radio

Profesor dr hab. Zbigniew Jańczuk.

 Uchwała Nr.....................

 

 


Rady Miejskiej w Połańcu.

z dnia..................

 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta I Gminy Połaniec

dla Zbigniewa Jerzego Jańczuka.

 

 

Na  podstawie art. 18, ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z

2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm., z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z

2003 r. Nr 80 poz. 717)

 

 

Rada Miejska w Połańcu


p o s t a n a w i a:

 

 


§ 1

Nadać honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Połaniec

 

 


prof. dr hab. Zbigniewowi Jerzemu Jańczukowi.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 


 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 

  


 


 Profesor dr hab. n. med. Zbigniew Jańczuk jest specjalistą z dziedziny stomatologii zachowawczej, dziecięcej i periodontologii, autorem ponad trzydziestu opracowań podręcznikowych, przeszło czterystu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą, a także kilkuset referatów wygłoszonych na konferencjach, zjazdach i seminariach.

Kierując blisko trzydzieści lat Zakładem Stomatologii Zachowawczej PAM w Szczecinie, znacznie go rozbudował i unowocześnił, przekształcając w Katedrę z zakładami: Stomatologii Zachowawczej, Stomatologii Dziecięcej, Periodontologii. Jest wychowawcą i patronem naukowym kilkudziesięciu znakomitych badaczy, nadal wiele czasu poświęca szkoleniom doskonalącym organizowanym dla lekarzy stomatologów.

Profesor docenia w pełni znaczenie współpracy międzynarodowej i wymiany informacji dla rozwoju nauki współczesnej - współdziała z wieloma badaczami i klinicystami z licznych ośrodków, uczestniczy w pracach towarzystw naukowych, jest członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism specjalistycznych. Profesor Jańczuk jest także założycielem (1989) i przewodniczącym Polskiej Sekcji Akademii Pierre Faucharda.

Dba o praktyczny wymiar badań i ich przydatność społeczną - jego pasję stanowi profilaktyka, zwłaszcza dziecięca - jeden z ostatnich numerów Magazynu Stomatologicznego zawierający prace odzwierciedlające aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie rozesłano do wszystkich ośrodków decyzyjnych w kraju. Opracował wiele regionalnych i ogólnokrajowych programów i akcji profilaktycznych - czuwa też nad ich wdrażaniem.

Profesor Jańczuk jest także współtwórcą zawodu higienistki stomatologicznej w Polsce i orędownikiem idei organizowania zespołów stomatologicznych.

Profesor Jańczuk popularyzuje i wprowadza do praktyki najnowsze metody ochrony zdrowia jamy ustnej.

Przedstawiamy wykaz najważniejszych funkcji pełnionych przez 
prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Jańczuka:

1969-75 - Specjalista Krajowy ds. Stomatologii Zachowawczej;
1973-90 - Członek CKK ds. Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów;
1974-77 i 1992-95 - Członek Rady Naukowej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej;
1978-88 - Członek Komisji Patofizjologii PAN - Oddział w Poznaniu;
1992-97 - Członek Sekcji Medycyny Wieku Rozwojowego Komitetu Badań Naukowych;
1982-88 - Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego;
1984-88 - Przewodniczący Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego;
1985-94 - Członek Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda;

Ponadto profesor Jańczuk jest przewodniczącym Sekcji Polskiej Międzynarodowej Akademii Periodontologii (od 1991 roku) oraz członkiem korespondentem Niemieckiego Towarzystwa Stomatologicznego. Otrzymał tytuł Członka Honorowego: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów.

Za Magazynem Stomatologicznym:  

Gazeta Lekarska

Zbigniew Jańczuk urodził się 30 kwietnia 1924 roku w Połańcu.

 

<< Nowe pole tekstowe >>

 

Zmarł 6 września 2016 roku . Pochowany na cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© companyname
Z.B. Owczarek
Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite .